Kursy instruktorskie

Centrum Inicjatyw Społecznych „Multis Multum” jest instytucją kształcącą profesjonalne kadry kultury fizycznej: instruktorów rekreacji ruchowej i instruktorów sportu. CIS zostało stworzone przez pasjonatów sportu oraz zdrowego stylu życia, posiadających doświadczenie w przekazywaniu wiedzy oraz odpowiednie wykształcenie kierunkowe i umiejętności. Wyznacznikiem jakości naszego kształcenia jest starannie dobrany i modyfikowany według indywidualnych potrzeb program zajęć oraz profesjonalna kadra dydaktyczna.

Naszym celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie uprawnień przez młodzież i osoby dorosłe, promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej, umożliwienie rozwoju osobowości oraz kształtowanie wiedzy i rozwój uzdolnień ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb i wymogów rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w naszym kursie jest:

 • opanowanie techniki danego sportu na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym;
 • dobry stan zdrowia;
 • ukończone 18 lat;
 • średnie wykształcenie (jeżeli kursant jest np. w ostatniej klasie szkoły średniej może uczestniczyć w kursie i zdawać egzamin, ale legitymację i zaświadczenie otrzyma po dostarczeniu kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej)

Nadawane uprawnienia zawodowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa a zdobyte kwalifikacje pozwalają na podjęcie ciekawej pracy instruktora podczas obozów zimowych i letnich lub trenera w klubach sportowych oraz ośrodkach sportu. Zdobyte uprawnienia pozwalają również na założenie własnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia komercyjnych zajęć ruchowych z osobami w każdej grupie wiekowej.

Organizowane przez nas kursy składają się z części teoretycznej (część ogólna i część specjalistyczna), obejmującej zasób wiedzy niezbędny do pracy w charakterze instruktora oraz zajęć praktycznych, podczas których kursanci zdobywają umiejętności konieczne w pracy instruktorskiej. Każdy z kursantów przystępuje do egzaminu końcowego sprawdzającego posiadaną wiedzę i umiejętności. Zaliczenie egzaminu z wynikiem pozytywnym jest warunkiem ukończenia kursu i zdobycia uprawnień. Materiały dydaktyczne udostępniane kursantom pozwalają na samodzielne przyswajanie dodatkowej wiedzy teoretycznej oraz utrwalanie jej w dowolnym czasie. Zajęcia praktyczne odbywają się w komfortowych obiektach sportowych oraz na świeżym powietrzu, pod okiem doświadczonej kadry. Osoby będące absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego lub posiadające tytuł instruktora innej dziedziny związanej ze sportem są zwolnione z egzaminu obejmującego część ogólną.

Ceny kursów są ostateczne, nie ma dodatkowych – ukrytych opłat. Oczywiście w cenie kursu nie zostały uwzględnione koszty nie leżące w gestii organizatora, czyli dojazd, wyżywienie oraz zapłata za karnet w wypadku kursu narciarskiego. Uiszczona opłata obejmuje wszelkie kwestie wchodzące w zakres kursu czyli:

 • udział w szkoleniu;
 • opiekę i instruktaż profesjonalnej kadry;
 • materiały szkoleniowe;
 • egzaminy oraz ewentualne poprawki;
 • wyrobienie i wydanie legitymacji instruktorskiej;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu;
 • certyfikat ukończenia kursu.

Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez lokalny Urząd Pracy lub Zakład Pracy kursanta. Centrum Inicjatyw Społecznych „Multis Multum” jest zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod nr RIS: 2.10/00190/2016. Wzory dokumentów i zaświadczeń: