O nas

Stowarzyszenie CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH ”MULTIS MULTUM”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach ( DzU nr 20 poz.104 z późn. zmianami).


Centrum Inicjatyw Społecznych „Multis Multum” jest zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.10/00190/2016 dzięki czemu osoby bezrobotne mogą brać bezpłatny udział w naszych kursach i szkoleniach. Szczegółowe informacje można uzyskać w działach szkoleń lokalnych urzędów pracy.


Centrum Inicjatyw Społecznych „Multis Multum” prowadzi min. kursy dla młodzieży i dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu oraz instruktora rekreacji ruchowej, które są prowadzone w oparciu o „Krajowe Standardy Kwalifikacji/Kompetencji Zawodowych” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.kwalifikacje.praca.gov.pl) Podstawą prawną prowadzonej działalności jest ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania(Dz. U. z 2014 r. poz. 1145).


Centrum Inicjatyw Społecznych „Multis Multum” organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży w oparciu o obowiązujące przepisy oświatowe, min. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.


Data założenia: 28.02.2007 r.


Stowarzyszenie posiada osobowość prawną:

KRS 0000278166

REGON 100341413

NIP 829 – 168 – 17 – 75


Adres stowarzyszenia:

Słoneczna 10, 98-100 Łask, woj. łódzkie

Zmiana władz stowarzyszenia: 04.12.2020 r.

Obecne władze stowarzyszenia:

Prezes Zarządu: Jarosław Wełna

Wiceprezes Zarządu: Joanna Jolanta Wełna

Członek Zarządu: Leszek Adam Krawczyk

Członek Organu Nadzoru: Anna Kowalewska

Członek Organu Nadzoru: Jolanta Agnieszka Wełna

Dyrektor Generalny: Sylwia Wieczorek

Dyrektor Handlowy: Marcin Wieczorek


Czas działania stowarzyszenia jest nieokreślony.


Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Łask.


Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.


Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 


Cele i formy działania

 

 1. Celami głównymi działalności stowarzyszenia są:
 1. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego w różnych jego przejawach.
 2. Działania na rzecz rozwoju aktywności obywateli w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji, promowania zdrowego stylu życia i innych wynikających z potrzeb środowisk lokalnych.
 3. Promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty w tym oświaty dorosłych, ochrony środowiska i aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości.
 4. Działania na rzecz rozwoju spółdzielczości i wspólnot mieszkaniowych oraz społeczności lokalnych w tym osób niepełnosprawnych.
 5. Propagowanie postaw i działań służących rozwojowi demokracji i wychowania obywatelskiego w tym występowania w imieniu i na rzecz obywateli.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:
 1. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
 2. Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz stowarzyszenia
 3. Organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, korepetycji, wystaw, warsztatów, wycieczek krajoznawczych, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku.
 4. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
 5. Udzielanie wsparcia, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
 6. Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 7. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzyszenia.
 8. Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi stowarzyszenia.
 9. Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.
 10. Powoływanie, prowadzenie i wspieranie działalności publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.
 11. Wspieranie klubów i organizacji działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.